Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR
1.    SATICI
UNVAN                : www.abihayathotel.com 
ADRES               :Yenice Mah. Kazım Karabekir Cad. No:30 Kızılcahamam / Ankara
TELEFON           : +90 312 736 56 20
FAKS                   : +90 312 736 32 11
MAIL                    : info@abihayathotel.com
AB-I HAYAT HOTEL  (Sözleşmede AB-I HAYAT HOTEL  olarak anılacaktır) ile
2.ALICI
www.abihayathotel.com sitesinden online rezervasyon işlemini tamamlayan kişi (sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında olup; tüketicinin üye olurken kullandığı adres, kimlik ve iletişim bilgileri esas alınır.
1- www.abihayathotel.com  üzerinden konaklama satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez. Faturalar rezervasyon esnasında Tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Satın alınan hizmette belirtilenlerin haricinde tüketicinin alacağı ürün ve ekstra hizmetler tüketiciye fatura edilir. Tüketici online rezervasyonda belirttiği tarihler arasında konaklama yapacaktır. Tüketici konaklama süresini uzatmak isterse … saat önceden talebini yazılı olarak bildirecek, ABI HAYAT HOTEL tarafından rezervasyon durumuna göre uygun görüldüğü taktirde ödemesi alınıp işlem uygulanacaktır.
2- Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi, AB-I HAYAT HOTEL  tarafından yapılacak olan kampanya indirimlerinden oluşacak farkların tüketiciye iadesi söz konusu değildir.
3- Tüketici, satın alınan konaklama hizmetine katılmasının mümkün olmaması durumunda, konaklama başlangıç tarihinden en az 7 gün önce AB-I HAYAT HOTEL  ’e bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, AB-I HAYAT HOTEL ’e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, konaklama başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, AB-I HAYAT HOTEL  sorumluluk kabul etmediği gibi, konaklama bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.
4- AB-I HAYAT HOTEL   tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir ya da AB-I HAYAT HOTEL’in sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Tüketici değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. AB-I HAYAT HOTEL   gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir. Tüketici tarafından konaklama süresinin başlamasından 7gün öncesine kadar yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici, konaklamanın başlamasına 5 günden az bir süre kala iptal talebinde bulunur ise sözleşme bedelinin tamamını AB-I HAYAT HOTEL  'e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin AB-I HAYAT HOTEL   tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte AB-I HAYAT HOTEL   ' a ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise AB-I HAYAT HOTEL   aradaki farkı tüketiciye iade edecektir. Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; AB-I HAYAT HOTEL   tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Tüketici, erken ayrılışı AB-I HAYAT HOTEL’e yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış olarak değerlendirilir.
5- AB-I HAYAT HOTEL   ve tüketici bu sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa edeceklerdir. Tüketici otelde belirlenen kurallara, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilmiş yasaklara uymakla yükümlüdür.
6- Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği takdirde, aradaki fiyat farkı AB-I HAYAT HOTEL’e  ödenerek gerekli değişiklik yapılır.
7- AB-I HAYAT HOTEL  , işbu sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren Ön Bilgilendirme Formu/Voucherı/Mailini tüketiciye sözleşmenin 9.maddesinde belirtildiği şekilde iletmekle yükümlüdür. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden AB-I HAYAT HOTEL   sorumlu değildir.
8- Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir. Tüketiciler kredi kartı ile taksitli olarak aldıkları hizmetin herhangi bir sebebe bağlı olarak iptal ettirdiklerinde AB-I HAYAT HOTEL   kredi kartından almış olduğu bedeli yine tüketicinin kredi kartına iade edecektir. Yapılan iade işlemi bankaların iş kurallarına göre tüketicinin kartına iade edilir. Taksitli olarak yapılan ödemelere ilişkin iadelerde de banka kuralları geçerli olup, taksitli yapılan ödemelerin yine karta taksitle iade edilmesi durumunda, AB-I HAYAT HOTEL   'in herhangi bir yükümlülüğü ve müdahale imkanı bulunmamaktadır.
9- AB-I HAYAT HOTEL   'in tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj, disk, cd/dvd, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, özen borcu gereği sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde AB-I HAYAT HOTEL   'e bildirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır. Tüketici, rezervasyon esnasında AB-I HAYAT HOTEL   çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine, AB-I HAYAT HOTEL   ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, AB-I HAYAT HOTEL   elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.
10- İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü ile ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti Kızılcahamam İcra Dairesi ve Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Tüketicinin bu sözleşmeyi imzalaması/elektronik ortamda onay vermesiyle sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

İş bu sözleşme 10 maddeden oluşmakla birlikte www.abihayathotel.com ‘dan tüketici tarafından  online rezervasyon bölümünden kesin rezervasyon yapılıp ödeme tamamlandığı tarihte imza altına alınmış olur.

DUYURULARDAN HABERDAR OLUN.

Eposta adresinizi girerek bültenimize kayıt olabilirsiniz.